Dienstenwijzer

Opgesteld voor:

Victoraad Financieel Advies BV
Postbus 2645
3800 GD Amersfoort
Telefoon: 033-2584585
E-mailadres: info@victoraad.nl
Website: www.victoraad.nl
AFM Vergunningnummer: 12002315

Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze code. De complete tekst van deze gedragscode kun je bij ons opvragen of terug vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars, www.verzekeraars.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met jou een inventarisatie te maken van de risico’s waar je mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met jou na welke risico’s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij je wensen en persoonlijke omstandigheden.
Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen jou en de verzekeringsmaatschappijen waar je de verzekeringen onderbrengt.

Onze diensten

Wij kunnen je adviseren op het gebied van:

Schadeverzekeringen

Met dit soort verzekeringen kun je schade vergoed krijgen die je lijdt voor het geval dat je bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, je bagage tijdens een vakantie zoek raakt, je een aanrijding met je auto krijgt, er brand uitbreekt in je huis etc. Je kunt hierbij denken aan een ziektekostenverzekeringen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering. Dit geldt zowel voor zakelijke als particuliere schadeverzekeringen.

Risicoverzekeringen

Deze Verzekeringen keren een (vaste) som geld uit als u of één van je gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

Levensverzekeringen

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee je spaart voor een (aanvullend) pensioen, een studie voor je kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.

Uitvaartverzekeringen

Uit deze verzekering komt eenmalig een vooraf afgesproken bedrag vrij, bij jouw overlijden of een van je gezinsleden.

Hypotheken

Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van je woning goed aansluit bij je persoonlijke situatie en je financiële mogelijkheden.

Bancaire producten

Je kunt hierbij denken aan fiscaal banksparen, zoals de spaarrekening eigen woning of de lijfrentespaarrekening. Ook valt bijvoorbeeld een levensloopregeling vaak onder een bancair product.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van jou als klant. Deze gegevens zullen uiteraard conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Wat verwachten wij van jou?

Je mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van jou. In elk geval dat je de juiste gegevens verstrekt. Dit is in jouw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Heb je elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in jouw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als jouw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van jou dat je dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van jouw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval je zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door jou op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Wij vragen je de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Onze bereikbaarheid

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. Je kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Victoraad Financieel Advies B.V.
Postbus 2645 3800 GD Amersfoort
Telefonisch op telefoonnummer: 033-2584585 of 06-26854475
Per email naar e-mailadres: info@victoraad.nl
Via onze website: www.victoraad.nl
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot en met 17.00 uur op 033-2584585. Buiten kantooruren zijn wij voor spoed, zoals een ongeval, overlijden, of ingrijpende schade bereikbaar op telefoonnummer: 06-26854475. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt je je boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. Je wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.

Indien je ons telefonisch een opdracht geeft, bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie, bevestig deze dan ook per e-mail; info@victoraad.nl

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

Incasso door verzekeraar

Je kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van jouw bank- of girorekening te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. In overleg met ons kun je ervoor kiezen premies per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt je daarover ingelicht.Als je vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij jou hierin adviseren en bijstaan.
Als je kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaal je daar in sommige gevallen een opslag voor.

Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat je de premies tijdig betaalt. Indien je de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan jou in rekening worden gebracht.
Als je verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeer ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien je op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens jou de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij een relatie onderhouden zenden wij jou op aanvraag toe.

Hoe worden wij beloond?

Wij kennen 4 beloningsvarianten:

  • Beloning op basis van een abonnement
  • Beloning op basis van een vaste dossiervergoeding
  • Beloning op basis van gedeclareerde uren
  • Beloning op basis van provisie

Een uitgebreide toelichting over onze beloning, kun je terug lezen in ons DienstVerleningsDocument

Onze kwaliteit

Ons kantoor is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12002315. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten:

  • Diploma adviseur basis
  • Diploma adviseur schade particulier en zakelijk
  • Diploma adviseur inkomen
  • Diploma adviseur vermogen
  • Diploma adviseur hypothecair krediet

Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via branche gerelateerde opleidingen.
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie

Je hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Je kunt de verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van jouw keuze. Hierbij geldt natuurlijk wel de opzegtermijn die ons abonnement kent. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met jou te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van jouw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten?

Als je een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij jou ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van jouw klacht nemen wij snel contact met u op.
Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kun je met jouw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
tel.: 0900-3552248
e-mail: consumenten@kifid.nl
website: www.kifid.nl
Je kunt je tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Dit document is voor het laatst herzien op 14 mei 2016