Dienstverleningsdocument

A. Inleiding

Met dit dienstverleningsdocument (hierna dvd te noemen) laten wij je kennis maken met Victoraad Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons bedrijf vind je hier ook informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening, onze klachtenregeling en andere aspecten.

Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht jou voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande informatie te verstrekken.

B. Wie zijn wij?

Victoraad Financieel Advies
Postbus 2645
3800 GD Amersfoort
Tel: 033-2584585
Email: info@victoraad.nl of robbert@victoraad.nl
www.victoraad.nl

Victoraad Financieel Advies BV is een assurantiekantoor op het gebied van schade-, pensioen- en inkomensverzekeringen, vermogensopbouw en hypothecair krediet. Onze taak is het om samen met jou een inventarisatie te maken van de risico’s waar je mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met jou na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij jouw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen jou en de verzekeringsmaatschappijen waar je de verzekeringen desgewenst onderbrengt.

B.1 Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. Dit zijn onder andere:

Kamer van Koophandel

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Lelystad staat Victoraad Financieel Advies B.V.geregistreerd onder nummer 39090713.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Victoraad Financieel Advies B.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12002315 Op basis hiervan mogen wij adviseren en/of bemiddelen in de volgende financiële producten:

 • Schade-, inkomens- en zorgverzekeringen (adviseren en bemiddelen)
 • Levensverzekeringen (adviseren en bemiddelen)
 • Hypotheken (bemiddelen)
 • Spaarrekeningen (adviseren en bemiddelen)

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Wij doen ons uiterste best jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je toch een klacht over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kun je je wenden tot het KiFiD. Ons aansluitnummer aldaar is 300.000232

Stichting Financiële Dienstverlening

De Stichting Financiële Dienstverlening helpt aangesloten intermediaire financiële dienstverleners bij het (blijven) voldoen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft).

C. Onze werkwijze

C.1 Algemeen

 • Wij maken tijdens een eerste gesprek (geheel vrijblijvend) kennis met elkaar;
 • Jij geeft hierin aan waarvoor je ons wilt inschakelen;
 • Wij presenteren jou onze werkwijze en geven hierbij aan wat wij voor je kunnen betekenen;
 • Jij bepaalt of je akkoord gaat met onze werkwijze en de daarbij behorende beloning.

In onze werkwijze hechten wij grote waarde aan persoonlijk contact met jou en aan financieel advies op maat. Tevens ben je bij ons altijd verzekerd van deskundig advies tegen een vooraf afgesproken tarief en of abonnement.

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van jou als klant. Deze gegevens zullen conform de AVG worden behandeld.

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van:

 • Schadeverzekeringen
  Met dit soort verzekeringen kun je schade vergoed krijgen die je lijdt voor het geval dat je bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, jouw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, je een aanrijding met je auto krijgt, er brand uitbreekt in je huis etc. Je kunt hierbij denken aan een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering. Dit geldt zowel voor zakelijke als particuliere schadeverzekeringen.
 • Risicoverzekeringen
  Deze verzekeringen keren een (vaste) som geld uit als jij of één van jouw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.
 • Levensverzekeringen
  Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee je spaart voor een (aanvullend) pensioen, een studie voor je kind, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.
 • Uitvaartverzekeringen
  Uit deze verzekering komt eenmalig een vooraf afgesproken bedrag vrij, bij jouw overlijden of een van jouw gezinsleden.
 • Hypotheken
  Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen wij bemiddelen bij het tot stand komen van de hypotheek. Dit doen wij op basis van execution only (zonder advies)
 • Bancaire producten
  Je kunt hierbij denken aan fiscaal banksparen, zoals de spaarrekening eigen woning of de lijfrentespaarrekening. Ook valt bijvoorbeeld een levensloopregeling vaak onder een bancair product.

C.2 Vertaling naar de praktijk

Schadeverzekeringen/risico/uitvaart

Indien jij ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kun je van ons de volgende dienstverlening verwachten:

 • Wij maken op basis van door jou verstrekte gegevens een inventarisatie van jouw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij jou welk deel van de risico’s je zou moeten verzekeren en welke risico’s je wellicht voor eigen rekening kunt nemen. Wij helpen je met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
 • Wij geven je tips en adviezen zodat je de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
 • Samen met jou letten wij erop dat je niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert. Wij lopen met jou, mits je dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde je te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij jouw specifieke wensen en omstandigheden. Wij staan jou terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Wij controleren met jou of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 • In een later stadium controleren wij of de polis die je van de verzekeraar ontvangt conform deze aanvraag is. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop je de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor je zijn dat je hiervoor verzekerd bent.
 • Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met jou wat voor jou de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.Wij controleren de premies die verzekeraars bij jou in rekening brengen. Wij archiveren alle stukken die op jouw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
 • Door middel van de periodieke contacten die tussen jou en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te ervoor zorgen dat jouw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij jouw persoonlijke omstandigheden. Mocht je schade ondervinden, dan behartigen wij jouw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens jou treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop jij of jouw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

Levensverzekeringen / Bancair

Indien je ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kun je van ons indien je dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:

 • Wij inventariseren je gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen je al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen jij al hebt getroffen voor je pensioen.
 • Wij onderzoeken vervolgens met jou welke risico’s jij kunt verzekeren en welke risico’s je zelf kunt dragen. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor jouw situatie gelden.Wij geven jou informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij jou ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat je mogelijk loopt.Wij staan jou terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
 • Wij controleren met jou of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.In een later stadium controleren wij of de polis die jij van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van een medische keuring.Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking.
 • Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop je de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor jou zijn dat je hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.Wij archiveren alle stukken die op jouw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier. Door middel van de periodieke contacten die tussen jou en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat jouw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij jouw persoonlijke omstandigheden. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen.
 • Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op jouw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. Een levensverzekering sluit je voor een langere periode.
 • Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat je eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij jou inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met jou bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering. Ook kunnen wij jou bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met jou op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
 • Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor jou gelden.
 • Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens jou maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan jou of jouw erfgenamen te verrichten.

D. Wat verwachten wij van jou?

Je mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van jou. In elk geval dat je de juiste gegevens verstrekt. Dit is in jouw eigen belang. Periodiek versturen wij jou jou ook verzoeken om jouw gegevens te controleren en te wijzigen indien dit van toepassing is. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of gedeeltelijk te vergoeden.

Heb je elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in jouw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Ook als jouw persoonlijke situatie wijzigt of als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van jou dat je dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van je woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van je woning, verhuizing en beëindiging van of het wijzigen van elders lopende verzekeringen.

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval jij zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door jou op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Wij vragen jou de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

E. Onze bereikbaarheid

Wij willen goed bereikbaar zijn voor jou. Je kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: Victoraad Financieel Advies BV, Postbus 2645, 3800 GD Amersfoort. Je kunt ook een email sturen naar info@victoraad.nl of een bericht achterlaten op onze website.

Wij zijn op werkdagen geopend van 9:00 uur tot en met 21:00 uur. In het weekend zijn wij gesloten. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen. Telefoon tijdens kantooruren: 033-2584585. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade zijn wij bereikbaar op 06-26854475

Indien je ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in jouw situatie), bevestig deze dan ook per post, per app of e-mail.

F. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. Victoraad Financieel Advies werkt uitsluitend met maatschappij incasso of accept giro.

F.1 Incasso door verzekeraar

Je kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van jouw bank- of girorekening af te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan jou is bekend is gemaakt. Ook kun je jouw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

Premies worden periodiek betaald. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan word je daarover ingelicht.

Als je vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij jou hierin adviseren en bijstaan.
Als je kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaal je daar in sommige gevallen een opslag voor.

F.2 Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat je de premies tijdig betaalt. Indien je de premies niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan jou in rekening worden gebracht. Als je verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeer ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien je op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

G. Onze relatie met verzekeraars

Adviesvrij

Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om jou een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren. Wij hebben dan ook geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meerdere financiële instellingen onder te brengen.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in Victoraad Financieel Advies.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Veel van deze aanbieders hebben ook nog eens tientallen verschillende producten. Wij maken ieder jaar opnieuw een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een aantal criteria.

Natuurlijk is de hoogte van de premie een van deze aspecten. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe deze instelling zich opstelt als er een beroep wordt gedaan op een uitkering. Desgewenst verstrekken wij jou een overzicht van de maatschappijen waarin Victoraad Financieel Advies voor jou kan bemiddelen.

H. Hoe worden wij beloond?

Om onze onafhankelijkheid ten opzichte van verzekeraars, banken en overige financiële instellingen optimaal te tonen kiest Victoraad ervoor met een groot aantal verzekeraars en geldverstrekkers zaken te doen zodat wij u een zo groot mogelijk aanbod kunnen doen.
Wij kennen 4 beloningsvormen:

H.1 Provisie

Voor klanten die niet voor een abonnement kiezen bieden wij voor schadeverzekeringen ook de mogelijkheid jouw particuliere en zakelijk verzekeringen bij ons op provisiebasis onder te brengen. Dit betekent dat de verzekeraar een percentage van de premie door betaalt aan ons. Onze beloning zit dus in jouw premie verwerkt. De provisie die wij ontvangen bedraag tussen de 10%-25% van de premie.

H.2 Abonnement

De klant betaalt hiervoor aan Victoraad een van te voren afgesproken maandelijkse vergoeding, welke te onderverdelen is in een 6 tal abonnementsvormen:

Abonnement Particulier

Onder dit abonnement vallen alle particuliere schadeverzekeringen, waarbij je kunt denken aan: Woonhuis, inboedel, kostbaarheden, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, auto, oldtimer, motor, (brom)fiets, doorlopende reis, caravan, pleziervaartuigen en gezinsongevallen.
Je kunt kiezen om de abonnementsfee te betalen:

 • Per maand à € 25,50 of
 • Per jaar à € 280,50

* Zorgverzekering valt buiten ieder abonnement.

Abonnement ZZP

Onder dit abonnement vallen alle zakelijke schadeverzekeringen, waarbij u kunt denken aan: (bestel)auto, Vrachtauto, WEGAM, Eigen vervoer, Goederen / transport, Werkmaterieel, Arbeidsongeschiktheid, (beroeps / bestuurders / bedrijfs) aansprakelijkheid, Milieuschade, CAR, Bedrijfsgebouw, Inventaris / goederen, Glas, Bedrijfsschade, Geld, Elektronica en Rechtsbijstand.

Je kunt kiezen om de abonnementsfee te betalen:

 • Per maand à € 52,- of
 • Per jaar à € 572,-

Abonnement ZZP+

Wanneer je zowel het Abonnement Particulier als Abonnement ZZP bij ons afneemt, betaal je:

 • Per maand à € 62,50 of
 • Per jaar à € 687,50

MKB Abonnement (met maximaal 5 personeelsleden)

Onder dit abonnement vallen alle zakelijke schadeverzekeringen zoals omschreven bij het Abonnement ZZP met daarbij de extra uitbreidingen: Ziekteverzuim, collectieve ongevallen, WGA Eigen Risico, WIA (zowel hiaat als excedent), WGA gat, Bedrijfsvoertuigen t.b.v. personeel.

Je kunt kiezen om de abonnementsfee te betalen:

 • Per maand à € 130,00 of
 • Per jaar à € 1430,-

Voor iedere extra medewerker boven de 5 personeelsleden bedraagt de maandelijkse abonnementsfee € 10,-

AOV-abonnement

Je kunt kiezen om de abonnementsfee te betalen:

 • Per maand à € 25,50 excl. BTW of
 • Per jaar à € 280,50 excl. BTW

Bij het afsluiten van een AOV verplicht klant zich ook tot het afsluiten van een abonnement behalve als hij al een lopend abonnement heeft. In dat geval wordt het bestaande abonnement aangepast aan de nieuwe situatie.

AOV-abonnement internettarief

 • Per jaar à € 250,- excl. BTW

Op maat abonnement

Prijs in overleg met klant afhankelijk van zijn verzekeringspakket. Voor iedere (schuld)schade welke Victoraad in behandeling neemt, wordt eenmalig € 25,- in rekening gebracht. Wanneer het een niet schuldschade betreft, zullen wij deze vergoeding rechtstreeks bij de tegenpartij in rekening brengen.

Voor alle abonnementen geldt een contractsperiode van 1 jaar en is na die periode tussentijds opzegbaar met inachtneming een opzegtermijn van 1 maand per hele kalendermaand.

H.3 Vaste dossiervergoeding

Wij bieden een aantal producten en diensten aan op basis van een vaste dossiervergoeding.

Product/dienstAard van onze dienstVaste dossier vergoedingReikwijdte
PensioenAdvisering:
Bemiddeling:
Totaal:
€ 250,-
€ 250,-
€ 500,-
14 aanbieders
VermogensopbouwAdvisering:
Bemiddeling:
Totaal:
€ 250,-
€ 250,-
€ 500,-
14 aanbieders
ArbeidsongeschiktheidAdvisering:
Bemiddeling:
Totaal:
€ 0,-
€ 0,-
AOV abonnement
16 aanbieders
OverlijdensrisicoAdvisering:
Bemiddeling:
Totaal:
€ 125,-
€ 125,-
€ 250,-
21 aanbieders
Hypotheek execution onlyBemiddeling:
Totaal:
€ 1895,-
€ 1895,-
20 aanbieders
UitvaartAdvisering:
Bemiddeling:
Totaal:
€ 50,-
€ 50,-
€ 100,-
4 aanbieders

Kies je alleen voor advies, dan bent je over bovenstaande bedragen nog 21% BTW verschuldigd. Kies je voor advies en bemiddeling via Victoraad, dan zijn bovenstaande bedragen vrijgesteld van BTW. Kies je hiernaast ook voor een abonnement, dan zal voor de nazorg van deze producten geen extra urendeclaratie gelden. Je kunt hierbij denken aan:

 • Periodieke jaarruimte berekening
 • Herbeoordeling risicoprofiel
 • Aanpassing wensen en doelen
 • Informatievoorziening t.a.v. veranderende wet- en regelgeving
 • Overlijden

De nazorg geldt niet in het geval bij o.a.:

 • Echtscheiding
 • Verandering woonsituatie

Zonder abonnement rekenen wij een uurvergoeding van €125,- excl. BTW.
Hou hierbij rekening dat wij samen met u periodiek update gesprek zullen voeren om te toetsen of jouw verzekeringen nog passend zijn. Dit kan op locatie zijn of via een Zoom video gesprek
Wanneer je ons niet in de gelegenheid stelt voor dit update gesprek, komt alle aansprakelijkheid jegens Victoraad te vervallen. Wij worden dan immers niet door jou in de gelegenheid gesteld om jouw verzekeringspakket te toetsen op eventuele onvolkomenheden.
Uiteraard stellen wij je per brief op de hoogte wanneer onze aansprakelijkheid komt te vervallen.

H.4 Vergoeding op basis van urendeclaratie

Je kunt tevens beslissen om bovenstaande producten af te sluiten op basis van uurtarief.

Ook voor het uitvoeren van een scan van jouw huidige verzekeringspakket, kun je ons inhuren. Wij maken hierbij een second opinion en je ontvangt van ons bericht over eventuele manco’s / dubbele verzekeringen. Natuurlijk nemen wij in deze scan ook mee of je elders tegen een scherper tarief verzekerd kan worden op basis van gelijke condities.

Ons uurtarief bedraagt € 125,- excl. BTW.

Wij zullen je vooraf een inschatting van de tijdsindicatie geven. Bij een overschrijding van 125% zullen wij met jou in overleg treden hoe en tegen welke condities wij verder zullen gaan.

Hou ook hierbij rekening met het feit dat wij minimaal eens in de twee jaar in de gelegenheid gesteld dienen te worden voor toetsing van uw verzekeringen.

I. Beëindiging relatie

 1. Je hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Je kunt de verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van jouw keuze. Hierbij geldt natuurlijk wel de eerder genoemde opzegtermijn die ons abonnementensysteem kent.
 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met jou te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van jouw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

J. Klachten

 1. Als je een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
 2. Na ontvangst van jouw klacht nemen wij binnen 3 werkdagen contact met jou op.
 3. Alle klachten worden door de directie behandeld.
 4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kun je met jouw klacht vervolgens terecht bij het onafhankelijke:
  Stichting Klachteninstituut Financiële Diensten(KIFID)
  Postbus 93560
  2509 AN, Den Haag
  tel.: (070) 333 89 99
  fax: ( 070) 333 89 00
  e-mail: info@klachteninstituut.nl
  www.klachteninstituut.nl
 5. Je kunt je ook tot de burgerrechter wenden.

K. Ten slotte

De aan de klant in rekening gebrachte bedragen, dit geldt zowel voor abonnementen, urendeclaraties als vaste dossier vergoedingen, zullen worden verhoogd met de op de factuurdatum van toepassing zijnde wettelijke belastingen.
Ons Dienstverleningsdocument is voor het laatst aangepast op 8 januari 2022.